به کجا چنین شتابات (موضوع الخطير للرجال الثقافة یجب الانتباه له)
33 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چرا ما از هرکسی در تخصص خودش استفاده نمیکنیم؟

چرا یک تحلیلگر سیاسی استاد اخلاق می شود؟

یک استاد فلسفه، نهج البلاغه می گوید؟

یک خاطره گو، دستورالعمل فرهنگی می دهد؟

یک استاد ادبیات عرب، قرآن تفسیر می کند؟

یک مهندس، سخنران هیات مذهبی می شود؟

یک روحانی به جای کار طلبگی طب سنتی درس می د هد؟

یک کارگردان سینما، تاریخ اسلام را تبیین می کند؟

یک دکتر اطفال، تحلیل تاریخ معاصر می گوید؟

آیا واقعا متخصص در هر رشته ای نداریم یا این خود ماییم که به این جریان دامن میزنیم؟!

یا نظارتی در کار نیست؟

یا....