بیلان کاری (التقریر)
25 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

به چه کسی می خواهیم بیلان کاری بدهیم؟ 
با چه کیفیتی؟ 
به چه قیمتی؟ 
با چه زیر ساختی؟ 
برای چه هدفی؟ 
با چه نیرویی؟ 
بر اساس کدام دستور دینی؟ 
با چه لوازمی؟ 

چرا اینقدر کار قبول کرده ایم؟ 
چه کسی مجبورمان کرده؟ 
مگر چند هندوانه زیر بغل ما جا می شود؟
قحطی آمده؟ 
با کدام تخصص؟  
و... و تا بیلان کاری و اضافه کاری ملاک برتر است:
 ارزان ترها بهترند. 
و مطیع ترها با اخلاص تر 
و کمیت ها ماندگارتر
و تزویر و دو رویی پابرجاتر 


مدیران فرهنگی مراقب باشند که کار زیاد ممکن است فرصت فکر کردن را از انسان بگیرد. 
هیاتهای اندیشه ورز را جدی بگیریم. 

#ریا
#اخلاص
#بیلان
#تزویر
#مدیریت
#ظلم
#هوس
#فرهنگ
#هیات