همراه مبلغان 1
54 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جزوات همراه مبلغان با توجه به موقعیت های مختلف تبلیغی تنظیم شده؛ بنابراین ممکن است برخی از آنها در مکان و شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد و در مکانی دیگر کمتر کاربرد داشته باشد. این جزوه (شماره 1) برای تبلیغ در روستاها و مکان هایی که روحانی مستقر ندارند، همراه مفیدی خواهد بود.